Ниигэм 2 sep 2020 335

Нооһон шэмэг

Социальна холбоон соо нооһоор нэхэһэн хубсаһа харуулһан постнууд элбэгжээ

 Алтан намарнай морилон ерэбэшье, үбэлэй янгинама хүйтэн үшөө үдыхэн байна. Гэбэшье социальна холбоон соо нооһоор нэхэһэн хубсаһа харуулһан постнууд элбэгжээ.

Елена Ширибон Ахын оёдолшо басагадай урлаһан бүтээлнүүдэй гэрэл зураг һаяхана дэлгэжэ, олоной анхарал татаба:

- Харыт. Өөрлигтэ байгуулһан мастерскоймнай ажал лэ! Эгээ эрхим уран гартан Монголһоо - Tungalag Maakhуу, Венгриһээ - Татьяна Мастерская Белкина Лавочка ерэнэ. Иимэ һайхан бүтээлнүүд болоно.

Баярмаа Бавуудорж:

- Хониной нооһоор эдлэл хэхэ һургалта болобо.

Теэдшье ганса Ахада бэшэ, мүн Агада нооһо ашаглажа һурана.

Оюна Базарова:

- Үргэн тала дайдаарнай бэлшэдэг бүмбэр сагаан хонидоймнай нооһон хүнэй бэе махабадта аргагүй туһатай, ульһа дулаахан шанар шэнжэнь олондо мэдээжэ. Хүнэй бэе жэгнэһэн жэгтэй һайхан, элүүржүүлэн эмнэхэ шадалтай эди шэдитэй бшуу. Дүрбэн үдэрэй туршада тусхай һуралсал гаража, гутал оёхо дадал шадабаритай болоһондоо олзуурхан омогорхоноб. Гартаа дүйтэй, шадамар бэрхэ ударидагшын һургаал заабари доро нооһоной онсо оньһыень мэдэхэтэй бологдоо. Уужам Буряад ороной Хурамхаан нютагта тоонтотой, мүнөө Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг Поселёнова Софья Будаевнагай ударидалга доро бүлэг зон һуралсал гарабабди. Нюдөөрөө энеэбхилһэн урихан ульгам харасатай, ажалай баян дүршэлтэй багшадаа, Наташа басагандань баярые хүргэхэ дуран хүрэнэ.

Уран урлалда һургажа, үнэтэ һургаалыень бэедээ шэнгээн абажа, гутал оёхо талаар эрдэм мэдэсэеэ дамжуулан заажа үгэһэндэнь угаа баяртайб. Үнгэтэ утаһа барижа (вязание) нэхэхын хажуугаар үшөө нэгэ - өөрын гараар, нооһоор урлан бүтээхэ (валяние) онол аргаар һуралсал хэгдэбэ. Хүйтэндэ дааруулхагүй, дулаанда шииг татахагүй, хүйтэндэ дороһоо хайрахагүй гуталай «амта танибаб».

Мүнөө хүдөөгөөрхин хонинойнгоо нооһо ба арһа хэхэ газараа оложо ядана. Магад, иимэ һургуулинуудые гараһан зомнай ерээдүйдэ үргэн үйлэдбэри түхеэржэ болохо аалам.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​