Ниигэм 2 sep 2020 386

​Сэрэгшэ-сэтгүүлшэн

Улаан-Үдын Илалтын гудамжаар оршодог нэгэ гэртэ мэдээжэ сурбалжалагша Цырен Очиров ажаһуудаг һэн. Мүнөө тэрэ гэрэйнь ханада Дурасхаалай самбар үри хүүгэдынь, түрэл гаралынь бүтээбэ. Байгша ондо тэрэнэй энэ дэлхэйдэ түрэһөөрнь эгсэ 100 жэл гүйсэбэ. Гэбэшье Цырен Очирович алтан дэлхэйн наран доро оройдол 48 наһа наһалха хуби заяатай байгаа бшуу.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ тэрэнэй хурса гуурһан дороһоо шуһата дайн тухай зураглалнууд тоогүй олоор мүндэлөө. Тэрэнэй дайшалхы зам гэхэдэ, Сталинград хотоһоо Дрезден хүрэтэр зурына. Тэрэ ходол фронтын урда талада ябажа, өөрынгөө арһа мяхан дээрэ үзэһэнөө, хоёр нюдөөрөө хараһанаа сониной хуудаһанда толилхо гэжэ оролдодог һэн. Эрэлхэг зоригтойгоор дайсаниие һүнөөлсэһэн сэрэгшэн, сурбалжалагша юм.

- Абамнай дайн тухай ехэ юумэ хөөрэгшэгүй һэн, - гэнэ тэрэнэй Виктор хүбүүниинь. – Хаа-яа бага багаханаар дайнда ябаһанаа зугаалха. Суута Доной талада немецэй самолёт намайе бомбодожо алаха һанаатай дээгүүрни ниидэһэн гээд хэлэхэ. Үшөө Вислэ мүрэн гаталхада, гайтай байгаа һэн гэхэ.

1942 оной намар сэрэгэй сурбалжалагша Цырен Очирович Очиров ээлжээтэ дайшалхы даабарида ошоһон аад, бусабагүй. Ушарынь гэхэдэ, хархис дайсадай добтолгонуудай урдаһаа тэмсэһэнэй удаа бүхы сэрэгшэдынь баатарай үхэлөөр унаа, гансал сэрэгэй сониной инструктор нүхэртэеэ амиды гарасалдаа. Тэдэ хоёр манай сэрэгшэдэй ерэтэрнь, бүхэли үдэрэй туршада немецүүдэй урдаһаа эрэлхэг зоригтойгоор тулалдаа.

-Энэ байлдаанай дүнгөөр абамнай «Шэн зоригой түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаһан юм. Энэ медаль абаһандаа, эсэгэмнай тон ехээр омогорходог бэлэй, - гэжэ Виктор Очиров хэлэнэ.

Дайнай һүүлээрхи амгалан сагта тэрэ хани нүхэр Бүтэд Дашиевнатайгаа жэшээ боломо гэр бүлэ байгуулаад, үри хүүгэдээ үндылгэһэн юм.

Баатар буряад хүбүүдэймнай нэрэ иигэжэ мүнхэлэгдэбэ ха юм даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ