Ниигэм 2 sep 2020 473

​Буряад үхэр тухай дахинаа Англиин сэтгүүл хэблүүлбэ

Буряад үхэр тухай дахинаа Англиин сэтгүүл хэблүүлбэ. Бүхы хүгжэнги гүрэнүүдээр тарадаг сэтгүүлнүүд сооһоо эрдэмтэдэй дунда тон эрилтэтэй «Animals» гэжэ сэтгүүл буряад үхэрэй шэнжэлгын дүн толилбо.

Энэ үхэр наринаар шэнжэлхын тулада шуһыень тон сэбэрээр сахяад байха хэрэгтэй. Таарахагүй үхэрэй дуһалайшье шэнээн шуһан холигдошоо һаа, хамаг ажал панхарууташаха. Бидэ, Буряадай мэргэжэлтэд, иимэ эрилтэ арайхан гэжэ сахижа, бэелүүлжэ байтарнай, Хамба лама Дамба Аюшеев үхэрнүүдыемнай абаад, хүн зоной ошохын, хүрэхын аргагүй газарнуудаар тараажархёод байна. Хэрэгыемнай һандаагаа. Хайшан гээд энэ алдуу заһажа, буряад арадайнгаа үндэһэн үхэр һэргээхэб!?

Үндэһэн буряад үхэрэй хуби заяан тухай нилээд бэшэгдээ гээшэ ааб даа. Энэ үхэр үнгэрэгшэ зуунай табяад гаран онуудаар үгы болошоһон гэжэ мэдэнэт. Монголой ехэ бүтүү газарта нэгэ хэдыхэн толгой оложо, нютагаа бусаагаа һэмди. Дэлхэй дээрэ иимэ үхэрнүүд үгы болошоо гэжэ тоологдодог болоод байгаа бэлэй.

Һасаранай БУЛАД, биологиин эрдэмэй кандидат