Ниигэм 2 sep 2020 443

Хорюулай үеын хонхын жэнгирээн

2020-2021 оной һуралсалай жэл эхилжэ, сентябриин 1-эй түрүүшын хонхын баяр ёһолол боложо үнгэрбэ. Байгша ондо бүхы һурагшадта тус һайндэртэ оролсохо эрхэ олгогдобогүй

2020-2021 оной һуралсалай жэл эхилжэ, сентябриин 1-эй түрүүшын хонхын баяр ёһолол боложо үнгэрбэ. Байгша ондо бүхы һурагшадта тус һайндэртэ оролсохо эрхэ олгогдобогүй. Жэшээнь, Үндэһэтэнэй лицей-интернадай түрүүшын хонхын жэнгирээнэй һайндэртэ 1, 9, 11-дэхи ангиин һурагшад хабаадаба.

Энэ һургуулида жэл бүхэндэ 1-дэхи ангида хоёр класс абтадаг. Мүнөөшье 60 жаахан жаргалтай хүүгэд түрүүшын хонхын баярта баглаа сэсэгүүдээ баринхай түрүүшынгээ багшатай танилсахаяа ерэбэд. Хорон үбшэнэй үшөө буураагүй байһанһаа боложо, сентябриин 1-эй линейкэ богонихон сагай болзорто үнгэрбэ. Гүлмэр жаахан хүүгэдээ эрдэмэй харгыда үдэшэхэеэ ерэһэн гэртэхин мүн лэ баяртайнууд.

-Манай энэ һайндэртэ олон тоото айлшад хүрэжэ ерэдэг һэн. Харин мүнөө мэдээжэ шалтагаанһаа боложо, тэдэ ерэбэгүй. Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Баторович Жалсанов та олондо һуралсалай шэнэ жэлэй эхилһэнэй баяр хүргэнэ. Хүндэтэ һурагшад, үбшэн тахалай тарахагүйн түлөө бүхы эрилтэнүүдые дүүргэхэ ёһотойбди! Хэдэн һарын туршада улаан нюураараа уулзаха аргагүй байһанаа, одоошье мүнөө һургуулидаа булта сугларбабди! Һайндэрөөр амаршалнаб! – гэжэ Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай захирал Булат Шойжонов хүндэтэ һурагшадаа угтахадаа тэмдэглэбэ.

Хахад жэлэй туршада харалсаагүй, ехэнүүд болонхой үетэн үхибүүд уулзажа баярлана. Бэе бэедээ хөөрэхэ дүүрэн һонинтой, зугаатайнууд.

-Манай бага хүбүүн Заяата 1-дэхи ангида оробо, харин Золто ахаймнай 6-дахи ангида ошобо. Одоошье саг түргэн ябана даа, мэнэл һая ахайгаа иишэнь 1-дэхи ангида асаржа оруулһан мэтэ һанагдана. Хүбүүмнай һайнаар һурыш даа! – гэжэ хүбүүндээ Соёлма эжынь үреэнэ.

Гүлмэрхэн жаахан хүүгэдые хаража байхада, өөгшөөмөөр даа. Түргэн болоһон сагай эрьесэ соо ойлгоошьегүй байтар, эдэ хүүгэд томонууд болонхой ябахал.

-Бидэ эгэшэеэ 1-дэхи ангида оруулбабди. Яһала удаан сагта бэлдээбди. Наяана басагамнай һургуулида орохо тон дуратай байгаа. Һайнаар һурахаб гэжэ бидэнээ - эжы, абаяа ба дүү хүбүүгээ найдуулаа, - гээд, басаганай эжы Туяна Жаргалова хэлэнэ.

Бүхы үхибүүдтэ һургуулидаа журамтай ябахыень, һайнаар номоо үзэхыень хүсэе даа! Үхибүүд, урагшаа!

Булат БАДМАЕВ

Автор: Булат БАДМАЕВ