Ниигэм 3 sep 2020 345

Буряад Уласта түймэрэй дүримүүд дахин дабтагдана

Yнгэрhэн хоногой туршада Буряад Улас дотор түймэрэй дүримүүдые сахиха талаар hэргылэмжын хѳѳрэлдѳѳнүүдые мэргэжэлтэд үнгэргѳѳ. Хамтадаа 965 хүнүүдтэй  уулзалга эмхидхэгдэжэ, түймэрhѳѳ hэргылэмжын дүримүүд тухай хѳѳрэлдѳѳн болоо.

Гэрэйнгээ пеэшэ түлихэдѳѳ, элшын хүсѳѳр дулаа үгэдэг хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэдээ бүхы дүримүүдые сахиха, хүйтэн боложо эхилхэдэ гэр байрада түймэрнүүд ехээр тохёолдодог тухай хэлсэгдээ. Элшэ хүсэ дамжуулдаг утаhануудай, розеткэ болон зайн галай түхеэрэлгэнүүдэй заатагүй бүтэн байхань шухала.

Жаахан хүүгэдые гэртээ аминдань орхижо болохогүй гээд дахин hануулагдаа. Түрэлхидэй харууhагүй үлэhэн үхибүүд ямаршье ааша ябадал гаргажа, аюулта байдалда орожо болохо – энээниие бү мартагты!

Автор: “Буряад үнэн”