Ниигэм 3 sep 2020 287

Буряад Уласай ниислэл хотодо ариг сэбэрэй hара соносхогдоо

Буряад Уласай ниислэл хотодо ариг сэбэрэй hара соносхогдоо

Улаан-Yдэ хотын мэр Игорь Шутенков байгша оной сентябриин 14-hѳѳ октябриин 17 болотор ариг сэбэрые сахиха зорилготойгоор оршон тойронхи газар бог шоройhоо арилгаха, сэбэрлэхэ hара соносхобо. Энэ хэмжээн бүхы хотын хамтын субботнигоор түгэсэхэ.

Энэ хугасаада  олон тоото модод болон бусад бургааhан hѳѳгүүд hуулгагдаха.  Ажалда хабаадуулагдаха зон, эмхи зургаануудай мэргэжэлтэд санитарна хиналтын бүхы дүримүүдые сахиха гол уялгатай. Yдэр бүхэндэ сэбэрлэгдэhэн газарнуудта шалгалта боложо байха.

Субботнигой болохо үдэр суглуулагдаhан бог шорой тусхай газарта түлбэригүйгѳѳр абаашагдаха, - гээд Улаан-Yдэ хотын захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Улаан-Yдэ хотын захиргаан