Ниигэм 4 sep 2020 257

Буряад Уласай ажаhуугшадтай уулзалгануудые бүрин эрхэтэ түлѳѳлэгшэд үнгэргэхэ

Ерэхэ долоон хоногто, сентябриин 10-нда Буряад Республикын үхибүүдэй эрхэнүүдые хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Наталья Ганькина  болон ажаhуугшадай эрхые хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юлия Жамбалова хоёр хүн зонтой уулзалга үнгэргэхэнь.

Ажалай талаар эрхэеэ хэhээгдэhэн, али нэгэн бэрхэшээлтэй ушарhан хүнүүдтэй уулзалга боложо, туhаламжын шиидхэбэринүүд абтаха.

Энэ хэмжээн Улаан-Yдэ хото, Ербановай үйлсэ, 7А байшанай хуралай танхим соо эмхидхэгдэхэ. Али нэгэн асуудалтай зон уридшалан эдэ 21-28-79, 21-46-45 утаhаар хонходохо аргатайт.

Буряад Уласай ажаүуугшадтай уулзалгануудые бүрин эрхэтэ түлѳѳлэгшэд үнгэргэхэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: ombudsmanrb.ru