Ниигэм 4 sep 2020 375

Буряад Уласай түрүү эхэнэрнүүд Ивалгын аймагаар айлшалба

«Буряадай эхэнэрнүүд» гэhэн холбооной гэшүүд, “Нэгэдэмэл ниитэ Росси” намай, Ветерануудай Соведэй түлѳѳлэгшэд болон Байгал шадарай аймагай түрүү эхэнэрнүүдhээ бүридэhэн делегаци мүнѳѳдэр Ивалгын аймагаар айлшална.

Ивалгын аймаг дотор амжалтатайгаар ажал хэрэг ябуулжа байhан  «Западный», «Дружба», «Низовское», «Верховское», «Содружество»ТОС-дай ажаhуугшадтай уулзалганууд эмхидхэгдээ, дүй дүршэлѳѳрѳѳ андалдаан болоо. Арюун Булаг, Ута Булаг гэжэ нэрэтэй аршаанта газарнуудта айлшад ошожо, эмтэй домтой аршаануудые хүртөө. Гэхэтэй хамта  Красноярово тосхондо хизаар ороноо шэнжэлэлгын музей ошоо, Иволгинск тосхондо бодхоогдоhон граждан дайнай партизануудай дурасхаал мүнхэлhэн хүшѳѳдэ хүрѳѳ, Россин буддын шажантанай түб - дасан ошожо, мүргѳѳ. Ивалгын аймаг дотор амжалтатайгаар ажалаа ябуулдаг «Фортуна» бүлгэмэй эдэбхитэй, гартаа дүйтэй эхэнэрнүүдтэй золгожо, уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэниие хараа.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru