Ниигэм 7 sep 2020 279

Буряад ороной хүбүүд - Россин эгээл эрхим сэрэгшэд

Россиин зэбсэгтэ сэрэгүүдэй командын бүридэлдэ Хяагтын сэрэгэй частьда алба хэдэг танкын экипаж Сэрэгшэдэй уласхоорондын наадануудта хабаадалсаа. Москвагай можо шадархи Алабино полигон дээрэ энэ хэмжээн үнгэрһэн байна.

Танкнуудай биатлоной түгэсхэлэй шатада Россиин, Белоруссиин, Хитадай, Азербайджанай түлөөлэгшэд хабаадажа, гүрэн бүхэнһөө танкын гурбан экипаж урилдаанда гараа.

Экипаж бүхэн дүрбэн даабари дүүргэжэ, Хаягтын сэрэгшэд эгээл эрхим дүн харуулжа, мэргэн, шуран сэрэгшэд байһанаа гэршэлээ. Экипажай бүридэлдэ танкын командир, ахамад лейтенант Сергей Михеев, наводчик-оператор Павел Золотько, механик-жолоошон Баин Бодеев ороно.

Баин Бодеев Захааминай аймагай Баянгол нютагай хүбүүн гэжэ дуулгая. Нютагаархидынь ехэ баяраа мэдүүлнэ.

Хоёр жэлэй саана мүн лэ Буряад ороной сэрэгшэд тус наадануудта эрхимлэжэ, экипажай командирынь  Захааминай Санага нютагай хүбүүн Саян Самбуев байһан гээд һануулая.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru