Ниигэм 7 sep 2020 293

​Буряад Уласай залуу гэр бүлэнүүд «Алас Дурнын ипотекэ» программаар гэр бариха аргатай

© фото: pixabay.com

«Алас Дурнын ипотекэ» гэһэн программаар Буряад Уласта жэлэй 2 %-ээр 2,75 миллиард түхэригэй 1183 урьһаламжа үгтэнхэй. «Алас Дурнын ипотекэ» программа 2024 оной декабриин 31 болотор бэелүүлэгдэхэ гэжэ һануулнабди.

Энэ урьһаламжа залуу гэр бүлэнүүд болон «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада оролсогшод хүртэхэ аргатай. Тиихэдэ «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада хабаадагшад түлбэригүйгөөр ашаглаха гэжэ абаһан газартаа гэр бариха аргатай.

Залуу гэр бүлэнүүд баригдажа байһан гү, али һая баригдаһан гэртэ байра абажа болохо. Үгы гэбэл уласай хүдөө аймагуудта хуушан гэр гү, али байра худалдажа абаха аргатай. Тиихэдэ тэдэнэр улас дотороо хаанашье гэр бариха аргатай.

«Алас Дурнын ипотекэ» программаар гэр бариха гэбэл:

 1. Мэдүүлгэ банкнуудта оруулжа, тэдэнэр дэмжэхэ ёһотой (Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк», Совкомбанк, Дальневосточный банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Открытие»), үгы һаа ДОМ.РФ;
 2. Улас дотор газар худалдан абаха, үгы һаа өөрын мэдэлэй газартай байха;
 3. Барилгын түсэб банктай зүбшэхэ;
 4. Барилга ябуулха эмхитэй хэлсээ баталха (иимэ арга шэлэнхэй һаа);
 5. Дансануудаа суглуулха, бүридхэхэ;
 6. Ипотекын хэлсээ баталха.

Гэр барихадаа, барилгын эмхитэй хэлсээ баталжа гү, али өөһэдын хүсөөр бодхоохо арга хараалагданхай. Тиихэдээ үбгэ һамган хоёрой нэгэнэй мэдэлдэ газар байха ёһотой, залогто тэдэнэй гэр байра оруулагдаха болоно.

35-һаа дээшэ бэшэ наһатай бүлэ «Алас Дурнын ипотекэ» гэһэн программада орохо аргатай. Тэдэнэр заал хадаа үхибүүтэй байха ёһогүй. Тиихэдэ хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүтэй, 35-һаа дээшэ бэшэ наһатай дүүрэн бэшэ гэр бүлэнүүд программада оролсохо юм. «Алас Дурнын гектар» программада оролсогшодто наһанай болон үхибүүдэй талаар хизаарлалта үгы гээд тэмдэглэлтэй.

Урьһаламжын эгээл ехэ болзор – хорин жэл. Урьһаламжа абаха дансануудай бүридэл банк бүхэн бэлдэдэг. Ехэнхидээ иимэ дансанууд хэрэгтэй болодог:

 • Урьһаламжа абаха хүнэй болон тэрэнэй нүхэрэй паспорт;
 • СНИЛС;
 • Гэрлэһэн тухай үнэмшэлгэ;
 • Үхибүүнэй (үхибүүдэй) түрэһэн тухай гэршэлгэ;
 • 27 хүрэтэр наһатай эрэшүүлдэ сэрэгэй билет;
 • Дансануудые хараалха талаар хэлсээндэ оролсогшодой зүбшөөл;
 • Ажалай дэбтэр, ажаллаһан тухай хэлсээн (ажалаар хангагшын баталһан буулгабари);
 • Олзо тухай 2-НДФЛ данса;
 • Бусадшье дансанууд.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: pixabay.com