Ниигэм 7 sep 2020 252

​​Буряад Уласай гурбан түсэл Ородой Холбоото Уласай эрхим зуунай тоодо ороо

© фото: Портал "Открытые НКО"

Юрэнхылэгшын грантнуудай жаса 2018 ондо грантда хүртэһэн эрхим 100 түсэл элирүүлээ. Сэгнэлтэдэ хүртэһэн можо нютагуудай тоодо Нижегородско, Новосибирскэ, Пензенскэ можонууд, Буряад, Татарстан уласууд болон бусад.

Юрэнхылэгшын грантнуудай жаса хэдэн жэлэй туршада гүрэнэй худалдаа-наймаанай бэшэ эмхинүүдые дэмжэжэ, тэдэнэй соёлой, ниигэмэй, байгаали хамгаалгын болон бусад түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ мүнгэ һомолно.

- Түсэлнүүдые сэгнэлгэдэ жасын мэргэжэлтэ шүүбэришэд, Олониитын танхимай түлөөлэгшэд болон можо нютагуудай засаг зургаанай болон олониитын танхимай түлөөлэгшэд оролсоо, - гэжэ Юрэнхылэгшын грантнуудай жасада хэлэбэ.

 Тиигэжэ Буряад Уласай «Общество без барьеров» гэһэн эрэмдэг бэетэйшүүлэй жаса илагшадай тоодо орожо, гурбан сая шахуу түхэригэй грантда хүртөө. Байгал далайда болон уласай бэшэ нуур, голнуудта уһанай спорт хүгжөөхэ гэһэн «Байкальский ветер» түсэл баһал гурбан сая шахуу түхэригэй грантда хүртэһэн байна. «Буряадай залуушуулай федерациин» Байгал шадарай аймагай таһагай «Творчеству в малых селах-БЫТЬ!» гэһэн түсэл 5,5 сая түхэригэй грантда хүртэжэ, хүдөө нютагуудта ажаһуудага үхибүүд болон залуушуулай хүгжэхэ талаар арга боломжо байгуулаа.

 

Источник: Портал "Открытые НКО"

Фото: Портал "Открытые НКО"