Ниигэм 7 sep 2020 269

​​«Багша-2020» гэһэн уласай мүрысөөн Буряадта эхилхэнь

© фото: Анна ОГОРОДНИК

«Багша-2020» гэһэн уласай мүрысөөн Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ дистанционно аргаар эмхидхэгдэнэ. Байгша оной хэмжээ ябуулга сентябриин 7-һоо 11 болотор үнгэргэгдэхэ. Уласай 21 багша мүрысөөндэ хаба шадалаа туршаха.

«Буряадай эрхим багша» гэһэн мүрысөөн Бүхэроссиин мүрысөөнэй шата болоно. Бүхэроссиин мүрысөөн 1989 онһоо түүхэеэ эхилһэн. Энэл ондо «Учитель года» гэһэн сонин США-да 1952 онһоо эмхидхэгдэдэг мүрысөөндэ адляар хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ тухай уншагшадтаа дурадхаһан байна. 1990 ондо «СССР-эй эрхим багша» гэһэн мүрысөөнэй эмхидхэлэй хороон байгуулагдаа. 1992 онһоо гүрэнэй шэнэ түүхэдэ бүхэроссиин мүрысөөн эхилээ.

1992 ондо Буряад уласта анха түрүүшынхиеэ багшанарай мүрысөөн эмхидхэгдэжэ, Улаан-Үдын 47-дохи һургуулиин багша Баяр Самаданович Гомбоев илажа гараа һэн. Саашадаа Баяр Самаданович уласай мүрысөөнэй хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулаа. 2000 онһоо эхилжэ уласай мүрысөөн жэл бүри эмхидхэгдэнэ, энэ мүрысөөндэ дүн хамта 600-һаа дээшэ хүн оролсоо.  

- «Буряад Уласай эрхим багша» мүрысөөнэй һүлдэ тэмдэг бадма лёнхобо сэсэг болоно. Буддын шажанда энэ сэсэг зохёохы ажалай, арюун сэбэрэй, гэгээрэлгын, нигүүлэсхы сэдьхэлэй тэмдэг, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда тэмдэглэнэ.

Мүрысөөнэй программатай эндэ танилсажа болоно.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК