Ниигэм 8 sep 2020 268

Буряадта гэрэл зурагуудай харалган соносхогдобо

Наһажаал зоной уласхоорондын үдэртэ дашарамдуулагдан, Буряад Улас дотор «Мүнгэн наһан» гэжэ нэрлэгдэһэн фото харалга соносхогдоо.

Энэ хэмжээндэ 18 наһа хүрэһэн, Буряад орондо ажаһуудаг, мэргэжэлтэ болон юрын хүнүүд хабаадаха эрхэтэй. Наhатай зониие буулгажа абаhан гэрэл зурагуудые харалганда эльгээхэ шухала. Табан шэглэлээр гэрэл зурагууд хубаагдажа, тус тустаа амжалта туйлагшад тодорхойлогдохо болоно.

Харалганда хабаадаха дуратай зон байгша оной сентябриин 7-hоо сентябриин 25 болотор гэрэл зурагуудаа Instagram-да хэблэжэ, @minsoc_buryatia болон #фотоконкурс_cеребряныйвозраст хэштэг табижа, [email protected] хаягаар мэдүүлгэ эльгээхэ ёhотой. Удаань, сентябриин 26-hаа 28 болотор харагшадай дуу үгэлгын аргаар дүнгүүд гаргагдаха. Октябриин 1-ндэ Наhажаал зоной уласхоорондын үдэр харалгын дүн гаргагдажа, амжалта туйлаhан хүнүүдэй шагнал үнгэрхэ.

Источник: Ниигэм хамгаалгын яаман

Фото: yandex.ru