Ниигэм 8 sep 2020 401

Буряадай Хяагтын аймагта ойн түймэр унтараагдаа

Хүн зоной болгоомжогүй ябадалhаа Хяагтын аймагта үсэгэлдэр ойн нэгэ түймэр болоо. Галда ой модоной 3 гектар газар шатаа.

Түргэн шууд ябуулагдаhан хэмжээнэй ашаар түймэр тэрэ дороо унтараагдаа. Хамтадаа  ойн ажахын 11 мэргэжэлтэд, 5 техникэ хабаадуулагдаа.

Ойн ажахын мэргэжэлтэд зонтой hэргылэмжын ажал ябуулhан зандаа. Байгша оной эхинhээ түймэрэй дүримүүдые хазагайруулhан 4 мянган ушар элирүүлэгдэжэ, 2600 административна хэрэг эрхилэгдээ юм. Хамта дээрээ 12,8 сая түхэригэй яла юрын зондо  болон эмхи зургаануудта  тохогдоо.

Буряадта мүнѳѳшье ойн түймэрнүүдые hэргылэмжын талаар онсо журам соносхогдоод байна. Тиимэhээ ой модо руу алим жэмэс, hархяаг түүхэеэ, hамар суглуулхаяа ошоhон хүн бүхэн харюусалгатай байhанаа мэдэрхэ ёhотой.

Источник: Ойн ажахын талаар агентствэ

Фото: yandex.ru