Ниигэм 8 sep 2020 360

Буряад Уласта грипп, ханяаданhаа hэргылэмжын шэнэ арга

Грипп болон ханяаданай үбшэнhѳѳ ажаhуугшадые hэргылхэ зорилготойгоор Роспотреб-хиналта бүхэроссиин «халуун утаhа» байгуулба.

Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын управлениин мэргэжэлтэд октябриин 12 болотор ханяаданhаа бэеэ хамгаалха, аршалха, hэргылэмжын хэмжээ ябуулха талаар зүбшѳѳл, мэдээсэл утаhаар зондо үгэхэ  аргатай. Гадна зарим зон тусхай зүбшэлгын түбүүдтэ хандажа, сэхэ харилсаха аргатай болоо. 

Иимэ туhаламжын аша туhаар ажаhуугшадта гриппhээ хамгаалгын тарилга абалга тухай тодорхой мэдээсэл, хүүгэдые ханяаданhаа hэргылхэ,  нюураа хамгаалха хаалтануудые зүбѳѳр хэрэглэхэ тухай тодорхойгоор хѳѳрэжэ үгэхэ арга олгогдобо. Yндэр наhатайшуул, багашуул, хээлитэй эхэнэрнүүд болон hула бэетэй зон нэн түрүүн ехэ болгоомжотой, бэедээ наринаар хандахань шухала», - гээд эмшэд тэмдэглэнэ.

Роспотреб-хиналтын нэгэдхэмэл зүбшэлгын түбтэ 8 800 555 49 43 утаhаар түлбэригүйгѳѳр хонходожо болохо. Гадна Буряадтахи Роспотреб-хиналтын управлениин мэргэжэлтэдтэй

8 (3012) 41 05 65 утаhаар харилсаха арга байна.

Источник: Буряадтахи Роспотреб-хиналтын мэдээсэлэй албан

Фото: yandex.ru