Ниигэм 9 sep 2020 355

Буряадай ниислэл хотодо автобуснуудай шалгалта болохо

 Улаан-Yдэ хотодо харгын аюулгүй байдал сахидаг инспекциин болон Байгалай можонууд хоорондын гүрэнэй харгынуудые хиналтын алба зургаанай  мэргэжэлтэд зониие зѳѳдэг автобуснуудай шалгалта мүнѳѳдэр үнгэргэхэ.

Автобуснуудай техническэ, тэрэнэй аюулгүй ябадалай байдал нэн түрүүн шалгагдаха. Гадна автобуснуудай жолоошодой саг болоод лэ ажалhаань амарха, хүдэлхэ сагай журам сахихань шалгагдаха болоно. Али нэгэн эрилтэ, дүримүүдые хазагайруулhан ушарнуудай элирүүлэгдэбэл, жолоошод хүн зониие зѳѳхэ эрхэhээнь хэhээгдэжэ магад. Иимэ туйлда орохогүйн тула жолоошон бүхэн нэн түрүүн урагша хойшонь зѳѳдэг зон тухай, тэдэнэй бэеын аюулда харша нүлѳѳ үзүүлэнгүй, дүримүүдые хазагайруулангүй, гэнэ усалда оронгүй ябаха уялгатай.

Фото: yandex.ru