Ниигэм 9 sep 2020 373

Улаан-Yдэ хотодо шэнэ hургуули баригдана

Улаан-Yдэ хотын Автотранспортная гудамжаар шэнэ hургуулиин байшанай барилга үргэлжэлhѳѳр
Энэ барилгын ажалай 33% ябуулагдаад байна, - гээд Улаан-Yдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Харюусалга ехэтэй ажал нээмэл түхэлэй «Дом-2020» гэhэн барилгын эмхин ябуулна. Барилга түсэбэйнгѳѳ ёhоор ябуулагдана.
 1275 hурагшадта баригдажа байhан hургуули Буряадай ниислэл хотын эгээл ехэ hургуули болохо. Эндэ хоёр бассейн, баскетбольно гурбан талмайтай тамирай зал байха. Гадна мүнѳѳ үеын оньhон түхеэрэлгэнүүдээр гүйсэд хангагдаха. 2020-2021 онуудай хугасаада баригдаха хэрэгтэ хамта дээрээ 1,5 миллиард түхэриг гаргашалагдаха. 
Энэ hургуулида Улаан-Yдэ хотын хүүгэдhээ гадна Ивалгын аймагай үхибүүд hураха болоно. 
Улаан-Yдэ хотын баруун шадархи газарнуудта ажаhуудаг олон зон хотын түбэй hургуулинуудта үхибүүдээ оруулжа, үдэр бүхэндэ бэрхэшээлтэйгээр харгыдаа ябадагынь мэдээжэ. Тиимэhээ шэнэ hургуулиин нээгдэхэдэ, ехэнхинь тэндэ hуража эхилхэ.

Фото: Улаан-Yдэ хотын захиргаан