Ниигэм 9 sep 2020 346

Харилсаагүй аргаар зарим hургуулинуудта hуралсал үнгэрнэСентябриин 9-нэй байдалаар Улаан-Yдэ хотын 35-дахи, 12-дохи, 14-дэхи, 29-дэхи, 43-дахи, 49-дэхи, 55-дахи hургуулинуудта дистанционно арга нэбтэрүүлэгдээ. Эдэ эмхинүүдэй багшанарай, hурагшадай дунда коронавирус үбшэндэ дайрагдаhан хүнүүд элирүүлэгдээ. 
Энээнhээ урид 22-дохи hургуулида болон 108-дахи гимназида бүхы hуралсалай ябаса харилсаагүй аргада  сентябриин 11 болотор  оруулагдаа hэн.  Yшѳѳ тиихэдэ Яруунын аймагта хамшагтай ханяаданай талаар орёохон байдал тохёолдожо, гурбан hургуулинуудта харилсаагүй аргаар hуралсал ябуулагдана.

hуралсалай шэнэ жэлэй эхилхын урдахана олон багшанар, hургуулиин хүдэлмэрилэгшэд бэе тамирайнгаа шалгалта гарахадань, хамшаг ханяадаар үбшэлѳѳд байhаниинь элирүүлэгдэhэн байна.
Гэхэтэй хамта, мүнѳѳдэрэй байдалаар, улас дотор коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэhэн 39 хүн элирүүлэгдээ. Энэ үбшэнэй hүжэржэ эхилhэнhээ хойшо Буряадта хамта дээрээ 5702 хүн үбшэлѳѳ. Тэдэнэй ехэнхинь, 3275 хүн Улаан-Yдэ хотодо ажаhуугшад болоно. 4730 хүн эмнэлгэ абажа, hайн болоо. Эмшэлгын эмхинүүдтэ 475, гэртээ эмшэдэй анхарал доро 442 хүн аргаламжа абана. Хүндѳѳр үбшэлhэн 17 наhатайшуул, тэдэнэй 7-ниинь уушха сэбэрлэлгын аппарадай аргаар амилна. Голхоролтойнь гэхэдэ, коронавирус үбшѳѳр үбдэhэн 58 хүн наhа бараа.