Ниигэм 10 sep 2020 315

Буряадта модо тариха ажал эхилбэ

Буряадай Тарбагатайн болон Загарайн аймагуудта  2 сая нарhан модо тарилгын ажал энэ намар ябуулагдахань. Энээн тухай Уласай ойн ажахын агентствэ мэдээсэнэ.

Хамта дээрээ 600 гектар газарта модон таригдаха түсэбтэй. Байгша оной эхинhээ 15000 гектар газарта модон таригдажа, ой тайга hэргээгдэхэ болоно», - гээд ойн ажахын  агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Сергей Грязнов тэмдэглэнэ.

Тиихэдэ Зэдэ, Ярууна, Захаамин, Хяагта, Аха, Сэлэнгэ, Хори, Хурамхаан, Хэжэнгэ, Кабанск, Тарбагатай аймагуудай газарнуудта нарhан модон намар таригдаха түсэбтэй.

Yнгэрhэн жэл улас дотор хамтадаа 3 сая модон 29000 гектарта таригдажа, тэрэнь гэмгүй hайнаар ургажа эхилhэн юм.

Фото: yandex.ru