Ниигэм 10 sep 2020 330

Буряадта ерэхэ гурбан үдэрэй туршада бороон, саhан орохо

Сентябриин 10-нда уласай ехэнхи аймагуудта саг зуура бороон орохо. Yглѳѳгүүр манан тогтоод байха. Зүүн тээhээ 7-12 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 7-12 градус, зарим нютагуудаар 2 градус дулаан хонохо. Баруун-урда аймагуудаар 3 градус хүйтэн хонохо. Yдэртѳѳ 22-27, зарим газарта 16 градус дулаан байха.

Улаан-Yдэ хотодо мүнѳѳдэр шииг нойтон орохогүй. Yдэртѳѳ 23-25, hүниндѳѳ 7-9 градус дулаан байха.

Yглѳѳдэр улас дотор бороон ехээр орохоор багсаамжалагдана. Баруун-урда аймагуудаар саhан орохо. Һүниндѳѳ 7-12, баруун-урда зүгтэ 3 градус дулаанhаа 2 градус хүйтэн хонохо. Yдэрэй туршада зүүн болон хойто аймагуудаар 26, баруун-урда талаар борооной ороходо 7-12 градус дулаан тогтохо.

Сентябриин 12-до ехэнхи аймагуудаар бороон орохо. Байгал шадарай болон урда  зүгэй нютагуудаар ехээр аадарлаха, баруун-урда газарнуудаар саhалха. Зүүн тээhээ секундын 5-10, зарим аймагуудта 15-20 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха.  Һүниндѳѳ 7-12 градус, зарим аймагуудаар 2 градус хүйтэн хонохо. Yдэртѳѳ 14-19, хойто нютагуудаар 25, баруун-урда  аймагуудаар 7-12 градус дулаан байха, - гээд Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэд дуулгана.

Фото: yandex.ru