Ниигэм 11 sep 2020 421

Улаан-Yдэ хотодо грипп үбшэнhѳѳ hэргылэмжын тарилга эхилбэ

Оросой Холбоото Уласай hанhаа энэ шухала хэрэгтэ мүнгэн hомологдожо, хамтадаа 295 мянган хүндэ тарилга хэгдэхэ түсэбтэй. Энэнь хотын ажаhуугшадай 60 % болоно. Эмнэлгын газарнуудта вакцина тараагдажа, мүнѳѳдэрэй байдалаар 46,9 мянган хүн тарюулаад, түсэбэй 16 % дүүргэгдээд байна.

Эмшэдэй тэмдэглэhээр, сентябриин 11-нэй үдэр Буряадай ниислэл хотодо ханяаданай үбшэн hүжэржэ эхилбэ. Yнгэрhэн хоногой туршада ханяад хүрэhэн хүүгэдэй тоо 0,4 % дээшэлээ. Хамта дээрээ 1000 үхибүүд ханяаданда нэрбэгдээд, эмшэдтэ хандаа. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ябадаг үхибүүдэй дунда үбшэлhэн үхибүүд үсѳѳн.

Ханяаданай ехээр hүжэрхэгүйн тула хүнүүд саг соогоо hэргылэмжын  тарилга абажа, бэе махабадаа хамгаалха, аршалха ёhотой", - гээд Улаан-Yдэ хотын захиргаанай мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Фото: yandex.ru