Ниигэм 11 sep 2020 427

Буряад Уласта Эсэгэнэрэй үдэр тэмдэглэгдэхэ

Энэ үдэр жэл бүхэндэ октябрь hарын hүүлшын амаралтын үдэр тэмдэглэгдэдэг.

 «Эсэгэмни шадалтай» гэжэ нэрлэгдэhэн харалга үнгэргэхэ тухай Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Тус хэмжээ эмхидхэхэ тухай Ниигэм хамгаалгын яаман болон Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи эсэгэнэрэй зүблэл хэлсээ.

Харалгын нэгэдэхи шата сентябриин 14-hѳѳ октябриин 8 болотор аймагуудта болохо. Саашадаа, октябриин 8-hаа октябриин 22 болотор уласай шата үнгэрхэ.

  Уласай шатада гараhан хабаадагшын гэр бүлэ гэрэй эзэн тухай видео буулгабари хэхэ даабаритай. Гадна хамтадаа гэр бүлын эгээл хүндэтэй, амтатай эдеэ хоол бэлдэжэ, тэрэнээ мүн лэ видео аргаар жюриин гэшүүдтэ дурадхаха болоно. Иимэ аргануудай хүсѳѳр гэр бүлын эбтэй аятай байдал, арга шадал тодорхойлогдохо, - гээд харалга эмхидхэгшэд hанамжална.

2019 ондо үнгэргэгдэhэн харалгада  уласай 9 аймагуудhаа болон Улаан-Yдэ хотоhоо 12 хабаадагша «Эрхим аба» нэрын түлѳѳ тэмсэhэн байна. Хабаадагша бүхын ѳѳрын онсо маягтай, арга шадалтай байhан.

 

Фото: egov-buryatia.ru