Ниигэм 16 sep 2020 535

Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүд гэртэй болоно

Байгша ондо олон хүүгэдтэй 10 гэр бүлэнүүдтэ гэр абаха хэрэгтэ мүнгэн үгтөө.

Энэ хэрэгтэ уласай һанһаа 85,2 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа. Зургаа болон тэрээнһээ олон хүүгэдые түрэжэ гү, али үргэжэ абаһан гэр бүлэдэ  гүрэнэй зүгһөө гэр байра абаха хэрэгтэ нэгэ дахин мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ ёһотой. Энэнь «Демография» гэһэн түсэлэй гол зорилго болоно.

2011 онһоо эхилжэ, байгша он болотор уласай 227 гэр бүлэ иимэ тэдхэмжэдэ хүртөө. Гэр бүлын нэгэ гэшүүндэ 11 хоёролжон метр тоологдожо, абтаха гэрэй хэмжээн болон гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээн тодорхойлогдодог. Тиимэһээ иимэ тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэй бүлэ улас дотороо гэр абаха аргатай.

Тус туһаламжа абаха эрхэдэ иимэ гэр бүлэ хүртэхэ:

- Бүлэдэ зургаан үхибүүд гү, али энээнһээ олон хүүгэд байха. Эгээл ехэниинь зургаадахи үхибүүнэй түрэхэдэ арбан найматай болоодүй байха;

- Олон хүүгэдтэй бүлэ һүүлэй табан жэлэй туршада Буряад Улас дотор ажаһууха;

- Ажаһуудаг нютагтаа гэр байраяа һайжаруулха талаар тусхай ээлжээндэ бүридхэгдөөд байха ёһотой.

Аймагуудай захиргаанууд иимэ ээлжээндэ байһан бүлэнүүд тухай мэдээсэл Ниигэм хамгаалгын талаар яаманда үгэхэ уялгатай.

 

Фото: mirtesen.ru