Ниигэм 16 sep 2020 506

Буряад Уласта олимпиадануудта амжалта туйлаһан һурагшадые урмашуулха

Бүхэроссин хэмжээнэй олимпиадануудта амжалта туйлаһан һурагшадта, тэдэнэрые бэлдэһэн багшанарта урмашуулгын мүнгэ үгэхэ тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай сессидэ зүбшэн хэлсэгдээ.

Һүүлэй жэлнүүдтэ бүхэроссин хэмжээнэй олимпиадануудта Буряадай һургуулинуудай һурагшадай хабаадажа, амжалта туйлаха ушарнууд үсөөн болонхой. Тиимэһээ һурагшадые эдэбхитэйгээр олимпиада болон бусад дээдэ хэмжээнүүдтэ хабаадуулха зорилготойгоор иимэ шиидхэбэри абтаа. Амжалта туйлаһан тамиршадые, һоригшодые уластамнай ходо дэмжэдэг, урмашуулдаг. Харин һургуулиин һурагшадые иимэл аргаар дэмжэбэл ехэ һайн дүнтэй байха», - гээд Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков һанамжална.

 2019-2020 онуудай һуралсалай жэлдэ Буряадай дунда һургуулинуудай гурбан һурагша бүхэроссин олимпиадануудай түгэсхэлэй шатада хүрэһэн байна. Тэдэнэй нэгэниинь түрүүшын һуури эзэлээ. Үшөө арбан гурбан һурагша шагналай хоёрдохи, гурбадахи һууринуудые эзэлжэ шадаа.

Һурагшадай бүхэроссин олимпиада хадаа һуралсалай бүхэли жэл үнгэргэгдэжэ, дүрбэн шатаһаа бүридэнэ: һургуули дотор, хотын гү, али аймаг дотор, улас болон можонууд хоорондын, бүхэроссин. Түгэсхэлэй шата Орос уласай али нэгэн томо хотодо эмхидхэгдэдэг заншалтай.

Фото: egov-buryatia.ru