Ниигэм 16 sep 2020 409

Улаан-Yдэ хотодо ниитын унаагаар ябахын түлбэри дээшэлхэнь

Энээн тухай шиидхэбэри Улаан-Yдэ хотын депутадуудай ээлжээтэ сессидэ абтаба.

Маршрутна автобусоор ябаха сэн 20 түхэриг байhанаа 24 түхэриг болобо. Трамвайгаар ябахадаа анхан 18 түхэриг түлэдэг байhанаа,  18 түхэриг түлэхэмнай.

Экспресс аргаар, нэгэшье байнгүй, нэгэ газарhаа нүгѳѳ газар хүрэтэр  ябадаг автобуснуудта 28 түхэриг гаргашалагдаха болобо. Анхан энэнь 22 түхэригтэ байгаа.

Түлбэринүүдэй шэнэ хэмжээн сентябриин 25-hаа тогтохо.

Энэ асуудал депутадуудай анхарал ехээр татажа,  удаан хѳѳрэлдѳѳн болоо. 2016 ондо энэ түлбэри дээшэлүүлэгдэжэ, тэрэнэй удаа нэгэшье хубилгагдаагүй. Улаан-Yдэ хотын захиргаанай экономикын хүгжэлтын болон аяншалгын талаар хорооной түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэдэг Игорь Елбаскинай тэмдэглэhээр:

Һүүлэй дүрбэн жэлэй туршада зайн галай сэн хоёр дахин дээшэлээ. Гадна бүхы эд бараанай сэн мүн лэ дээшэлжэл байна. Тиимэһээ маршрутна автобусоор ябаха сэн нэмэхэ саг ерээ».

Сергей Бурдинов, Денис Гармаев хоёр жолоошодые ойлгохо хэрэгтэй, - гээд хэлэнэ. Зониие урагша хойшонь зѳѳдэг жолоошод энэ ажалаа орхижо, ондоо шэглэлээр ажал бэдэрхэ туйлдаа хүрэнэ. Сэн багаханааршье hаа дээшэлүүлхэ хэрэгтэй.

Депутадууд энэ асуудалаар үни удаан хѳѳрэлдэбэшье, сэн бодхоохо тухай шиидхэбэри абаа.

Фото: yandex.ru