Ниигэм 17 sep 2020 467

Улаан-Үдын гэрнүүдтэ дулаа дамжуулха хаһа эхилбэ

Хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Сергей Гашевай хэлэһээр, сентябриин 16-най үдэр Улаан-Үдэ хотын социальна шэглэлэй 129 байшан саг соогоо дулаагаар хангагдаба.  Энэнь бүхыдөө дулаагаар хангагдаха эмхинүүдэй 70 % болоно. 35 һургуули, хүүгэдэй 45 сэсэрлиг, эмнэлгын 10 эмхиндэ дулаан болобо. Саашадаа дулаагаар хангалга түсэбэй ёһоор үнгэржэ, сентябриин 25-нда гүйсэд дүүргэгдэхээр хараалагдана.

Харин Закаменск хотодо 2020-2021 онуудай түлилгын хаһа сентябриин 24-25-най үдэрнүүдтэ эхилхэ тухай "Закамна-инфо мэдээсэнэ.

Фото: yandex.ru