Ниигэм 17 sep 2020 555

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутад холоһоо һуралсалай һайн ба муу таланууд тухай хөөрэбэ

Коронавирус үбшэнэй тараһан сагһаа, март һараһаа, хэшээлдээ ябаха аргагүй, гэртээ номоо үзэдэг байгаа ха юм

Энэ жэлэй түрүүшын хонхо оюутад ехээр хүлеэһэн байна. Юундэб гэхэдэ, коронавирус үбшэнэй тараһан сагһаа, март һараһаа, хэшээлдээ ябаха аргагүй, гэртээ номоо үзэдэг байгаа ха юм. Дээдэ һургуулинуудай үүдэн сэлигдэжэ, нүхэд болон багшанартаяа уулзан харалсажа үзэхэ аргатай болоһондоо оюутад баяртайнууд. Теэдшье дистанционно һуралсал хэр байнаб? Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутад һайн ба муу талыень бэе дээрээ үзэһэнөө хөөрэбэ.

Наран-Сэсэг Ешонова, магистратурын 1-дэхи ангиин оюутан:

- Март һарын һүүлээр бидэниие «хаажа», гэртэмнай тарааһан байна. Хамтын байрада хари гүрэнһөө, үшөө тиихэдэ холын хотонуудһаа ерээд һурадаг оюутад үлөө. Түрүүшээр гэртээ байгаад үзэхэдэ, амар байгаа.

Тиигээд дистанционно һуралсалай hайн талань юуб гэхэдэ, манай Бархан нютагта Интернет яһала һайн баридаг. Заримдаа свет болюулдагшье һаань, хэшээлээ алдангүй, багшанарай үгэһэн даабари бултыень хэхэ аргатай байгааб. Гэртээ хэзээдэшье гоё байдаг гээшэ ааб даа. Жэшээлбэл, хамтын байрада байхада, мүнгэн уһанай урадхалдал һалаха. Харин гэртээ байхадаа, эндэ тэндэ ошохо бэшэ, байһан эдеэ хоолоо эдижэ, мүнгөө гамнахаар.

Муу талань юуб гэхэдэ, бидэ эгээл түгэсхэжэ байһан анги байхадаа, дипломно ажал бэшэхэдээ, багшатаяа нюур нюураа харалсаха аргагүй байхада, хүндэ байгаа. Yшөө нэгэ ангиин оюутадтай, хамтын байра соохи хүршэнэртэеэ үни удаан харалсажа уулзангүй байхада, муу. Һайтай ба муутайшье гэжэ һананаб.

Дынцема Раднаева, магистратурын 1-дэхи ангиин оюутан:

- Сэхыень хэлэбэл, дистанционно һуралсал намда хүндөөр үгтөө. Юундэб гэхэдэ, манай гэр Аргата нютагай захада байдаг. Тиимэһээ Интернет муугаар барихадань, компьютераар хэшээлдээ орохо аргагүй, гансал гар утаһаар холбоо барилсадаг байгааб. Yшөө тиихэдэ манай тоо бодолгын мэргэжэлэй сэдэбээр Интернет сүлжээндэ ехэ мэдээсэл байдаггүй. Тиигээд номой санда сүлөөтэйгөөр һуужа, хэрэгтэй харюунуудаа бэдэрхэ хэрэг гарадаг байгаа.

Баяна Сультимова, 4-дэхи ангиин оюутан:

- Манай гэр бүлэ Агын аймагта Ононой эрьедэ, хүдөө талада ажаһуудагбди. Хабарай сагта тэндэмнай шуурга һалхитай - ехэ хүйтэн байдаг. Тиимэһээ зайн гал байд гээд лэ унтаржа, һаалта хээ. Yглөө бүри хэшээлдээ орохын түлөө гар утаһаа баряад, дулаанаар хубсалаад, хамар амаа боогоод, дүүнэртэеэ хамта гэрэйнгээ орой дээрэ гарадаг байгаабди. Хэшээлэй һүүлээр гэртээ орожо, сайгаа уугаад, гэртээ даабарияа дүүргээд, дахяад газаа гаража, гэрэй орой дээрэ абиржа, хэһэн даабарияа багшанартаа эльгээдэг байгаабди. Харин хэшээлэйнгээ хажуугаар гэрэйнгээ ажал хэжэ үрдихэ ехэ уялга байгаа. Тиигэбэшье гэр бүлөөрөө хүхюутэйгээр номоо үзөөд, ажалаа хээд байхада, аятай зохид гэжэ һананаб.

Арюна Бабуева, магистратурын 1-дэхи ангиин оюутан:

- Бидэниие хабарай эхилээд байха сагта дистанционно һуралсалда эльгээгээ ха юм. Эгээл хабартаа хүдөө талаар ехээр шуургалхадань, зайн гал болюулдаг гээшэ ааб даа. Тиимэһээ удаанаар ошобоб гэжэ мэдээшьегүйб. Олон номуудаа абаад ошоһонойхи гэжэ, шалгалтануудаа һайнаар тушаажа шадааб. Харин багшанарнай манай байдал ойлгохотой - ехээр хашажа хайрангүй байхадань, һайшаалтай байгаа. Түгэсхэлэй курсын ажалнуудые бэшэхэдэмнай, дүнгэлсэжэ, туһалжа байгаа. Гэбэшье дахяад дистанционно һуралсалда гараха дуран үгы.

Анита Дубданова, 4-дэхи ангиин оюутан:

- Энэ жэлэй март һарын 25-да манай университет дистанционно һуралсалда эльгээгдэһэн байна. Манай бүлгэмэй оюутад бултадаа хүдөө нютагуудһаа ерэһэн. Тиимэһээ нютагаа ошожо, гэрһээ һуража эхилээбди. Би Бэшүүрэй аймагай Дабаата нютагайб. Дистанционно һуралсал болохонь гэхэдэнь, гэртээ ошохо болоһондоо хүхихэ юм гү, али даабаримнай бүри ехэ боложо, һуралсалнай хүндэ болохонь гү - мэдээгүйб. Харин багшанарай даабари дээрэ дээрэһээнь эльгээхэдэнь, университет соогоо хэшээлдээ һуугаад хэбэлнай, һайн байгаа гэжэ халаглажа эхилээ бэлэйб. Сентябриин эхиндэ хэшээлдээ ерээд, нүхэдтэеэ уулзахада, аятай гоё байгаа. Мүнөө хэшээлдээ дуратайгаар ябанаб.

Арюна Дондокова, 3-дахи ангиин оюутан:

- Дистанционно һуралсалай һайн талань юуб гэхэдэ, үни удаан нютагтаа байгаагүй аад, гэртээ хүрэжэ ерэхэдэ, зохид байгаа. Харин удаанаар үргэлжэлхэдэнь һайтай бэшэ байна. Түрүүшын хэшээлэй холоһоо үнгэрхэдэ, урид үзэгдөөгүй арга байжа, һонин байгаа. Энэ хэбээрээ саашаа һураха бүри муу таланууд гаража ерээ. Заншалта хэшээлдээ багшатаяа нюур нюураараа сэдэбээр хөөрэлдэхөөр, асуудалай гараа һаа, тэрэ доронь асуухаар ха юм. Гэнтэ энэ халдабарита үбшэн таража, бүхы хүнүүдэй ажабайдал таһалаа. Гадна аймагуудаар Интернет муу - олон оюутад, һурагшад болон багшанаршье ядалдаа. Дахяад иимэ ушар бү болоһой.

Автор: Гэрэлма ЖИГДЫЛМЕЕВА