Ниигэм 17 sep 2020 601

Буряадта гурбан шэнэ лаборатори нээгдэхэ түсэбтэй

COVID-19 үбшэнэй талаар шалгалта гараад, тэрэнэй дүн гаргаха болзор ехэ удаан болоно, гээд ажаhуугшад гомдоно.

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова энэ ушараар ѳѳрынгѳѳ hанамжа хэлэбэ:

Һүүлэй үдэрнүүдтэ коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэhэн хүнүүдэй тоо ехээр нэмэжэ эхилээ. Тиимэhээ үбшэнтэнѳѳр харилсаhан зоной тоо мүн лэ дээшэлжэ, бултыень шалганабди. Энэ үнгэрhэн хоногой туршада 2941 шалгалта лабораторинуудта хэгдэбэ. Нэн түрүүн үбшэнтэнѳѳр харилсаhан зоной дунда хамшагта ханяаданда халдаhан хүнүүдые элирүүлхэ шухала. Гэбэшье эмшэд, мэргэжэлтэд арга шадалаараа ажалаа бэрхэшээлтэй сагта ябуулна. Шалгалтын дүн ехэнхи ушарта хоёр үдэрэй туршада гаргагдана. Мүнѳѳ нэмэри гурбан лаборатори нээхэ талаар ажал ябуулагдабашье, эгээл хэрэгтэй хэрэгсэл, бүтээлнүүдые захижа асаруулхань хэлсэгдэhэн болзортоо үрдижэ ерээгүй байна".

Источник: Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман

Фото: yandex.ru