Ниигэм 18 sep 2020 406

«Добрый» түбэй психолог бүхэроссин түүхын харалганда эрхимлээ

Энээн тухай Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 Москва хотодо «Моя страна – моя Россия»» гэhэн бүхэроссин залуушуулай түүхэтэ XVII-дохи харалганай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэжэ, дүнгүүд гаргагдаа.

 «Минии орон. Минии түүхэ. Минии Илалта» гэhэн номинацида Хяагтын аймагай түрэлхидэй тэдхэмжэ, харгалзалгагүй үлэhэн хүүгэдэй «Добрый» түбэй психолог Людмила Москвитина түрүүшын hуури эзэлбэ.

Людмила Москвитина Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ наhа бараhан үншэн үхибүүд тухай шэнжэлэлхы ехэ ажал ябуулжа, тэрэнээ проект болгожо, саашань үргэлжэлүүлхэ hанаатай. Энэнь жюриин гэшүүдтэ hайшаагдажа, үндэр сэгнэлтэдэ хүртѳѳ. Орос Уласай 53 можо нютагуудhаа Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай баримтануудта, юрын зоной баатаршалга гаргаhан үйлэнүүдтэ зорюулагдаhан шэнжэлэлнүүд, хүдэлмэринүүд  эльгээгдэhэн байна.

 Бүхэроссин хэмжээнэй харалганда амжалта туйлаhан зониие хүндэлэлгын  ёhолол декабрь hарада Москва хотодо  үнгэргэгдэхэ.

Фото: Ниигэм хамгаалгын яаман