Ниигэм 18 sep 2020 434

Ойн харуулшадай hайндэр сентябриин 20-до тэмдэглэгдэхэ

Жэл бүхэндэ сентябрь hарын гурбадахи амаралтын үдэр Ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлтэ hайндэр тэмдэглэгдэдэг.

Энэ үдэртэ зорюулагдаhан амаршалгын уулзалга мүнѳѳдэр үнгэржэ, Орос Уласай Байгаалиин нөөсын яаманай, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Арадай Хуралай хүндэлэлэй бэшэгүүд ажалдаа шалгарhан жолоошодто, десантнигуудта бусад мэргэжэлтэдтэ барюулагдаа.

Бэшүүрэй аймагай ойн ажахын ахамад харуулшан Сергей Мотовилов «Буряад Уласай эрхим ойн харуулшан» гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртѳѳ. Сергей Георгиевич энэ hалбарида гушан долоон жэлэй туршада хүдэлнэ. Ажалайнгаа намтар юрын мэргэжэлтэнээр эхилжэ, ахамад ойн харуулшан болотор амжалтатайгаар хүдэлhэн габьяатай. Аймаг дотор hүжэрhэн түймэрнүүдые сараха, унтарааха хэрэгтэ нэгэтэ бэшэ хабаадалсаhан хүн. Дүршэл ехэтэй мэргэжэлтэн залуушуулда жэшээ болонхой.

Ойн харуулшан ногоон баялигые ой түймэрhѳѳ хамгаалха уялгаhаа гадна, модо бэлдэдэг зониие, эмхинүүдые хинаха, үмсэдѳѳ хэрэгтэй модо буулгаха зондо газарыень тодорхойлжо үгэхэ ажалтай. Түймэрhѳѳ хохидоhон газарта модо шэнээр hуулгаха уялгатай.

Ойн харуулшанай hайндэр 2000 мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.  Буряад Уласай ойн жаса 27 сая гектар ой модонhоо бүридэнэ. Энэнь уласай дэбисхэрэй 80 % болоно.Фото: Уласай ойн ажахын агентствын дурадхаhан гэрэл зураг