Ниигэм 18 sep 2020 994

Буряадта харгын аюулгүй байдал сахиха нангин уялгатай

Буряадай харгын-патрульна албанай тусхайта батальонай байгуулагдаhаар 28 жэл мүнѳѳдэр тэмдэглэгдэнэ. Энэ батальон Уласай гүрэнэй автоинспекциин эгээл ехэ таhаг болоно.

Харгы дээрэ аюулгүй байдал сахидаг албатаниие, ветерануудые  Буряад Уласай Харгын аюулгүй байдал сахидаг гүрэнэй ахамад инспектор Павел Югов амаршалаа.

Yдэр бүхэндэ эдэ сэрэгшэдэй 15 экипаж албандаа гарадаг. Байгша оной эхинhээ харгын дүримүүдые хазагайруулhан 33 мянган ушарнууд бүридхэгдѳѳ. Тэдэнэй тоодо архи уугаад авто унаа жолоодожо ябаhан  2190 эрхэтэн баригдаа. Хуули бусын 340 гэмтэ ябадалнуудые энэ албанай мэргэжэлтэд элирүүлээ.

Фото: infpol.ru