Ниигэм 21 sep 2020 387

Һуралсалай шэнэ арганууд Буряадта нэбтэрүүлэгдэнэ

Сентябриин 18-нда «Кванториум» гэhэн хүүгэдэй технопаркын дэргэдэ үшѳѳ нэгэ нүүдэл технопарк нээлгын ёhолол үнгэрѳѳ.

Иимэ шэглэлтэй паркнуудай аргаар уласай дүрбэн аймагуудай 1000 үхибүүд техническэ болон инженернэ мэдэсэеэ үргэдхэхэ аргатай болоно.

 Хоёрдохи парк «Эрдэм» гэhэн түсэлэй ашаар абтагдажа, 2024 он болотор үшѳѳ дүрбэн иимэ түхеэрэлгэ Буряад Уласта абтаха хараатай.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняковой хэлэhээр:

Хоёрдохи «Кванториум» Буряадта асарагдажа, нэн түрүүн Ивалгын аймагай Хойто Бэе нютагай шэнэ дунда hургуулиин  hурагшадта ошожо, хэшээлнүүд үнгэргэгдѳѳ. Техническэ урлалаар олон хүүгэд hонирхожо, саашадаа иимэ шэглэлээр эрдэм мэдэсэеэ үргэдхэхэ hанаатай».

Һаядаа энэ технопарк Баргажанай, Байгал шадарай аймагуудаар ябаха түсэбтэй. Робототехникэ, IT-технологи – гэhэн шэнэ аргануудта үхибүүдые олоор hургаха боломжо бии болоо. Эдэниие зааха багшанар Москва хото ошожо, «Сколково» гэhэн түбтэ мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ ерээд, ажалаа эршэмтэйгээр ябуулха хүсэлтэй.

 «Кванториум» түхеэрэлгэ абаха хэрэгтэ манай уласта хамтадаа 24 сая түхэриг үгтэжэ, 2021 ондо нэгэ, 2022 ондо хоёр абтаха. Илангаяа аймагуудай, хүдѳѳ нютагуудай hургуулинуудай дэргэдэ эдэнэр хүдэлхэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr