Ниигэм 21 sep 2020 354

​Буряад Уласай Захаамин аймагта харгынууд заhабарилагдана

© фото: pixabay.com

Байгша ондо «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн федеральна программын хэмжээндэ Захаамин аймагай Далахай нютаг хүрэтэр харгы хэгдэжэ эхилээ.

Энэ хадаа хорин жэлэй туршада хүлеэгдэhэн түүхэтэ хэмжээ ябуулга гэхэдэ алдуу болохогүй. Хабар, намар болоходо Далахайhаа гарахаар бэшэ, харгыгүй болошодог. Мүнөө заhабарилгын ажалай хэгдэхэдэ, тоонто нютагнай hэргэхэ гэжэ нютагай ажаhуугшад найдалаа алданагүй.

- 2020 ондо Далахай хүрэтэр «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн федеральна программын хэмжээндэ харгы хэгдэжэ эхилбэ. Тэрэнэй барилгада 120 сая түхэриг hомологдоо. Харгын утань 10 модо болоно, тэрэнэй 30-40 хубида ажал хэгдээ, - гэжэ Захаамин аймагай захиргаанай хангалгын байгууламжын хүтэлбэриин дарга Евгений Цыбенов хэлэбэ.

Барилгын ажал болзорhоо урид ябуулагдана. Жэлэй hүүл багта харгы ашаглалгада тушаагдаха юм.

- Мүнөө Утаата-Далахай харгыда түрүүшын щатын ажал хэгдэнэ. Сагай уларил даб дээрээ hаад ушаруулнагүй. Зунда хура, боротой байжа, мүнөө ажалаа эршэдүүлнэбди, - гэжэ «Алмаз» гэhэн барилгын эмхиин дарга Дмитрий Пономарь хэлэбэ.

 

Источник: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Фото: pixabay.com