Ниигэм 21 sep 2020 310

Улаан-Yдэ хотодо хүүгэд олоор түрэнэ

Yнгэрhэн долоон хоногой туршада Улаан-Yдэ хотын нарайлуулгын гэрнүүдтэ 106 хүүгэд түрэбэ. Алтан дэлхэйдэ 52 хүбүүд, 54 басагад мүндэлѳѳ. Тэрээнhээ урид долоон хоногто, сентябриин 7-hоо 13 болотор 109 үхибүүн түрѳѳ. Тэдэнэй 58-ниинь басагад, 51-ниинь угаа дамжуулха хүбүүд. Алтан намарай хаhада гараhан хүүгэд элүүр энхэ, - гээд эмшэд мэдээсэнэ.

Фото: yandex.ru