Ниигэм 22 sep 2020 249

Буряадта шононууд олошорно

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Улас дотор шононуудай тоо олон боложо байна гээд", - Уласай оршон тойронхи байгаали хамгаалхые хиналтын эмхиин таhагые даагша Юлия Андриевская хэлэнэ.

Жэл бүхэндэ 600-700-аад шоно хюдагдабашье, тэдэнэй тоо жэл бүри дээшэлжэл байhаниие онсо тэмдэглэлтэй. Урид нэгэ эмэ шоно таба тухай гүлгэдые гаргадаг байгаа. Харин hүүлэй үедэ долоо - юhэн гүлгэд нэгэ эшээн соо олдоно. Арьяатанай тоо үсѳѳрүүлхэ гэхэдэ, энэниие байгаали буруушааhан шэнги гээд мэргэжэлтэн гайхана.

Хүдѳѳ болон үмсын ажахынуудай эбэртэ бодо мал, адуу шоно олоор даража, нилээд ехэ хохидол ушаруулна. Тиимэhээ саг болоод лэ шонын тоо үсѳѳлхэ талаар агнуури эмхидхэгдэдэг.

Нэгэ толгой шоно олзоборилhон ангуушан 5000 түхэриг мүнгэ абадаг. Арьяатан амитаниие агнаха хэрэг бэлэн бэшэ. Һайн бэлэдхэлтэй, томо буутай, hомонуудтай байха хэрэгтэй. Тиигэжэ ангуушад энэ мүнгэнэй хэмжээн бага, аргын байгаа hаа дээшэлүүлхэ хэрэгтэй, - гээд дурадхал оруулна.

Фото: yandex.ru