Ниигэм 22 sep 2020 433

​​Буряад Уласта дүрбэн һургуули холоһоо һуралсал эмхидхээ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласта 899 һурагшадтай болбосоролой дүрбэн эмхи холоһоо һуралсал эмхидхэбэ гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман дуулгаба. Бэшүүр аймагай хоёр һургуули холоһоо һуралсал (һурагшад һэлгэлдэн һураха) сентябриин 9-һөө 22 болотор эмхидхэгдэнхэй. Эдэ хадаа 447 һурагшадтай Бэшүүрэй  2-дохи һургуули болон 107 шабинартай 4-дэхи һургуулинууд болоно.

Тиихэдэ Тээгдын һургуули мүнөөдэрһөө һуралсалаа ябаха гуримаар эхилбэ. Энээнһээ урид 197 һурагшад холоһоо һуража байгаа. Тэрэшэлэн Харганаагай 150 һурагшад баһал һургуулидаа һуража эхилбэ.

- Грипп, ОРВИ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, класс дотор нэгэ доро һурагшадай 20%-һээ дээшэнь үгы һаань, һурагшад  долоон хоногһоо доошо бэшэ үдэрнүүдтэ холоһоо һурана. Улас  дотор болбосоролой 44 эмхидэ классууд карантинда хаагданхай. Бүхыдөө 45650 һурагшадай 2250-нь COVID-19 үбшэнэй карантинда, ОРВИ (грипп) үбшөөр үбшэлһэн 631 һурагшад холоһоо һурана, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда тэмдэглэбэ.

Оперативна штабай сентябриин 18-ай мэдээсэлээр, уласай 33 һургуулида һурагшадай 30%-нь холоһоо һурана, тэрэ тоодо Улаан-Үдэдэ 28 һургуули (15 014  һурагшад), аймагуудта 5 һургуули (3070 һурагшад).

Источник: Буряад Уласай Роспотребхиналта

Фото: Анна ОГОРОДНИК