Ниигэм 22 sep 2020 242

​Буряад Уласай Зэдэ аймагта үмхирһэн, аюултай болоһон гэрнүүдһээ зөөлгэхэ талаар ажал ябуулагдана

© фото: Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан

2021 оной һүүл болотор Зэдэ аймагта 73 хүнүүдые зөөлгэхэ хэрэгтэй. Тиихэдэ 2017 оной январиин 1 болотор аюултай болоһон, үмхирһэн гэрнүүд гэжэ тоологдоһон гэрнүүдһээ ажаһуугшадые зөөлгэхэ талаар программын түгэсхэлэй шата бэелүүлэгдэхэ.

Буряад Уласай барилгын яаманай мэргэжэлтэд албанай хэрэгээр Зэдэ аймаг гаража, эдэ гэрнүүдтэ ажаһуугшадтай уулзаһан байна. 2019-2020 онуудта 15 бүлэ үмхирһэн гэрнүүдһээ зөөжэ гараа. Тиихэдэ аюултай болоһон гурбан гэрнүүдэй ажаһуугшад нүүхэеэ бэлдэнхэй.

Фото: Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан