Ниигэм 23 sep 2020 549

​Буряад Уласта гурбадахи үхибүүтэй болоhон бүлэнүүдтэ 707,6 саяhаа дээшэ мүнгэн түлэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Гурбадахи үхибүүтэй болоhон бүлэнүүдтэ hара бүриин тэдхэмжэдэ үшөө 2,58 миллиард түхэриг дамжуулагдаха. Энээн тухай захирамжа Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Михаил Мишустин абаhан байна.

Нэмэлтэ мүнгэн гүрэнэй 36 можо нютагуудта дамжуулагдаха, тэрэ тоодо, Буряад Уласта. Ниигэмэй тэдхэмжэ үзүүлгэдэ Буряад Уласта федедеральна бюджетhээ 707,6 сая түхэригhөө дээшэ мүнгэн түлэгдэхэ. Тэдхэмжэ абадаг хүнүүдэй тоогой хубилhан ушарhаа мүнгэн хубаарилагдаа.

2020 ондо ниигэмэй энэ тэдхэмжэ түлэлгэдэ 50,16 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ юм.

Үхибүүнэй гурба наhа хүрэтэр hара бүри тэдхэмжэ түлэгдэхэ, тиихэдээ гансашье гурбадахи үхибүүтэй болоhон бэшэ, харин дүрбэдэхи болон удаадахи үхибүүтэй болоhон бүлэнүүдтэ туhаламжа үзүүлэгдэнэ. Тэдхэмжын хэмжээн хүүгэдэй ажажамидарха можо нютагай доодо хэмжээнhээ дулдыдажа, дунда зэргын 10,4 мянган түхэриг болоно гээд тэмдэглэлтэй.

Буряадта ниигэмэй энэ тэдхэмжэ энээнhээ урид үзүүлэгдэдэггүй байгаа. Ородой Холбоото Уласай нарайлалгын коэффициент хоёрhоо ехэ болодоггүй можо нютагуудта 2013 ондо туhаламжа үзүүлэгдэдэг болоо. Буряад Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдаhан сагhаа, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар энэ тэдхэмжэ улас доторнай түлэгдэдэг болоо.

2019 ондо 2,5 мянган бүлэ 11274 түхэриг абадаг байгаа. 2020 ондо тэрэнэй хэмжээн 12065 түхэриг болоhон байна.

Буряад Уласта 2020 оной юhэн hарын туршада гурбадахи болон удаадахи үхибүүдтэй болоhон 6264 бүлэ тэмдхэмжэдэ хүртөө.

 

Источник: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Фото: pixabay.com