Ниигэм 23 sep 2020 311

Һуралсалаа, ажалаа хамта ябуулха аргатайдаа - урматайб

Ерээдүй сагта агроном болохо оюутад бодото дээрээ шэлэhэн мэргэжэлээрээ  хүдэлжэ туршана.

Ивалгын, Сэлэнгын, Кабанскын аймагуудай хүдѳѳ ажахынуудта оюутад хэдэн үдэрэй туршада ажал хэжэ, газарай ургамалнуудые тариха, ургуулха, хуряажа абаха ажалтай танилсажа,  тэрэнэйнгээ түлѳѳ мүнгэ абахаhаа гадна, мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ аргатай.

Буряадай гүрэнэй хүдѳѳ ажахын академиин инженернэ таhагай оюутад Ивалгын, Сэлэнгын аймагуудай ажануудта ошожо, хартаабха болон бусад ургамалнуудые хуряаха ажалда туhа хүргэнэ", - гээд Буряад Уласай хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албан дуулгана.

Жэшээнь, Сэлэнгын аймагай түрүү ажахыда 50 гектар газарта хартаабха, 22 гектарта бусад ургамал таригданхай. Тэрэниие хуряажа абаха хэрэгтэ туhаламжа хэрэгтэй байжа, нэгэ үдэрэй туршада ажал хэлсэhэн оюутадта 500-700 түхэриг мүнгэ түлэхэ тухай хэлсээн баталагдаа.

Ерээдүй сагта мэргэжэлтэй болохо намда энэ ажал таарана. Мүнѳѳ дүршэлтэй болохо талаар иимэ арга олоhондоо баяртайб. Yшѳѳ тиихэдэ, хэhэн ажалайнгаа түлѳѳ салин абахада урматай байна", - гээд дүрбэдэхи ангиин оюутан Баярто Дармаев хэлэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru