Ниигэм 23 sep 2020 321

Улаан-Yдэ хотодо харгынуудые заhабарилха ажал дүүргэгдэнэ

«Аюулгүй, hайн харгынууд» гэhэн үндэhэн түсэлэй ашаар, Буряадай ниислэл хотын 29 газарта харгы заhабарилха ажал ябуулагдажа, байгша оной ноябриин 1-дэ дүүргэгдэхэ түсэбтэй.

Мүнѳѳ дээрээ 12 харгы гүйсэд заhагдажа, ашаглалгада тушаагдаба. Хамта дээрээ 8,79 км. утатай, 82 699 дүрбэлжэн метр хэмжээтэй харгынууд шэнэлэгдээ. 10 харгынуудай шалгалта энэ долоон хоногто үнгэргэгдэхэ. Мининай, Майскын болон Демьян Беднын нэрэмжэтэ харгынуудай заhабарилга октябриин 20-до дүүргэгдэхэ, гээд Улаан-Yдэ хотын захиргаан мэдээсэнэ.

Бүхыдѳѳ энэ ажал хүдэлмэридэ 700 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдана. Анхан 27 харгынууд заhагдаха байhанаа, үшѳѳ Толстойн болон Павловай үйлсэнүүд нэмэгдэhэн байна.

Фото: ulan-ude-eg.ru