Ниигэм 23 sep 2020 477

Буряад Уласай эрхим ТОС элирхэ

Заншалта болоhон «Эрхим ТОС» гэhэн уласай харалган сентябриин 1-hээ соносхогдоо. Октябриин нэгэн болотор харалганда хабаадаха ТОС-дай эдэбхитэд аймагайнгаа захиргаанда мэдүүлгэ бариха юм. Удаань тэдэнэй дансанууд уласай комиссида дамжуулагдаха.

Мүнѳѳдэрэй байдалаар Буряад Уласта 2195 ТОС тоологдоно. Тарбагатайн, Сэлэнгын, Мухар-Шэбэрэй, Кабанскын, Захааминай, Загарайн, Бэшүүрэй аймагуудта олон ТОС-ууд тоологдоно.

Аймаг бүхэндэ ТОС-дай ашаар нютагаа хүгжөөхын талаар ехэ ажал хэгдэнэ, хүдөөгэй номой сангууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд заһабарилагдана, шэнээршье бодхоогдоно. Тэдэнэй ашаар нютагай шэг шарай һайжарна. Мүн тиихэдэ ТОС-ууд сүмэ болон дуган бодхоолгодо анхаралаа  хандуулна. Бүхы аймагуудта энэ талаар ажал ябуулагдана.

Октябрь hара соо  комиссиин гэшүүд аймагуудаар ябажа, ТОС-дай ажалтай танилсаха, тэрэнэй удаа харалгын дүнгүүд гаргагдаха", - гээд Буряад Уласай ТОС-дые дэмжэлгын талаар түбэй хүтэлбэрилэгшэ Бата-Жаргал Логинов мэдээсэнэ.

Фото: yandex.ru