Ниигэм 24 sep 2020 573

Буряад Уласта ой модо тариха ажал ябуулагдана

Тарбагатайн аймагай ойн харуулшад болон волонтернууд нэгэ үдэрэй туршада 70000 нарһа һуулгаха түсэбтэй.

Энэ хэмжээндэ хабаадагша бүхэн хамшагта ханяаданһаа һэргылэмжын дүримүүдые сахижа, ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээндэ хабаадаха.

Уласай ойн ажахын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Сергей Грязновой  хэлэһээр:

Хэмжээндэ хабаадагшад ойн түймэртэ хохидоһон 20 гектар газарта модо һуулгаха. Бэлэдхэлэй ажал ябуулагдажа, газарай хүрьһэн залуу модонуудые һуулгахада бэлэн болгогдоо. Энэ хэмжээн модо тариха Бүхэросиин үдэр үнгэргэгдэхэ байһанаа хойшолуулагдаад, мүнөө, урдаа табиһан зорилгоёо бэелүүлхэмнай».

Фото: egov-buryatia.ru/ralh