Ниигэм 24 sep 2020 384

​​Буряад Уласта Санагын дасан хүрэтэр харгы баригдана

© фото: Закаменск-инфо

Захаамин аймагай Санагын «Даша Пунцоглин» дасан 1917 он болотор Сэлэнгэ мүрэнэй зүүн бэедэ эгээл томо дасангуудай нэгэн гэжэ тоологдодог байгаа.

Хубисхалай һүүлээр дасанай һандараагдаашье һаань, ажаһуугшад нангин шүтөөнэй байһан газарта мүргэһөөр лэ байгаа. XX зуун жэлэй һүүл багта Ринчин Дулмаевич Зундуев дасан шэнээр барижа, шэрээтэнь болоһон юм. 1993 онһоо Баир Цыденов (Джампа Монлам) шэрээтээр һунгагдаа. 2015 ондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй үүсхэлээр Санагын уудам талада Арьяа Баала бурханай хүрэг бодхоогдожо эхилһэн юм. Энэ буянта хэрэг Санагаһаа гарбалтай уран-зурааша-монументалист Юрий Мандаганов даажа абаа. Байгша оной зун Арьяа Баала бодхоохо талаар ажал эхилээ.

Дүтэлүүр-Утаата-Далахай гэһэн харгы заһабарилагдажа, Санагын дасан хүрэтэр аяншалагшад, һүзэгшэд ошохо аргатай болохо.

 

Фото: Закаменск-инфо