Ниигэм 24 sep 2020 570

​Бүхэросиин ажаһуугшадай тоо бүридхэл Буряад Уласта ямар яһатан ажаһуудаг бэ гэжэ харуулха

© фото: Бурятстат

2021 ондо үнгэргэгдэхэ бүхэроссиин ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй удаа Буряад уласта ямар яһатан ажаһуудаг тодо мэдэгдэхэ. Һүүлшынхиеэ энэ хэмжээ ябуулга 2010 ондо үнгэрөө. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Буряад уласта 130-һаа дээшэ яһатан болон этническэ бүлэгүүд ажаһуудаг гэжэ эли болоо һэн. Мянганһаа дээшэ түлөөлэгшэдэй тоотой 13 яһатан – ород, буряад, татар, украин, һоёд, эвенк, армян, азербайджан, белорус, узбек, киргиз, немец болон хитад арадай түлөөлэгшэд улас дотор бүридхэлдэ абтаа. 100-һаа 1000 хүрэтэр тоотой чуваш, казах, башкир, мордва, еврей, молдаван, таджик, грузин, литов яһатан тоологдоо. Бусад яһатан тус тустаа зуундаш хүрэхэгүй тоотой гэжэ элирээ һэн.

2010 оной ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй ёһоор, улас доторнай ород  ба буряад яһатан эгээл олон гэжэ элирээ. Ородууд - 630,8 мянган хүн, буряадууд - 286,8 хүн. 2002 ондо орходоо, ородуудай тоо 34,7 мянгаар бага болоо, харин буряадууд 13,9 мянган хүнөөр олон болоһон байна.  

Тиихэдэ 2002 оной баримтаар һоёд арад – 840 хүнөөр, узбегууд – 665, эвенкнүүд – 640, киргизүүд – 626, хитадууд – 379, армянууд 14 хүнөөр олон болоо гээд тэмдэглэлтэй. Харин украин яһатан 3,9 мянган хүнөөр, татарнууд – 1,4 мянган, белорусууд – 996, немецүүд – 532, азейрбаджан яһатан 66 хүнөөр үсөөн болоһон байна.

2010 оной тоо баримтаар улас доторнай болгар, венгр, грек, поляк, румын, финн, корей, монгол, вьетнам яһатан болон американцууд ажаһуудаг гэжэ бүридхэлдэ абтаа.

2021 оной апрелиин 1-һээ 30 болотор эмхидхэгдэхэ бүхэроссиин ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй ашаар, гүрэн доторная ямар арадууд ажаһуудаг бэ гэжэ элирүүлэгдэхэ. Эдэ тоо баримтанууд арадуудай үндэһэн соёл хүгжөөхэ талаар асуудалнуудые шиидхэлгэдэ засагай зургаанда хэрэглэгдэхэ юм.

Источник: Бурятстадай мэдээсэлэй албан

Фото: Бурятстат