Ниигэм 24 sep 2020 474

​Буряадай Байгал шадарай аймагта харгы заһабарилгадаһаар

© фото: Буряад Уласай тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ Байгал шадарай аймагта «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино» харгы заһабарилагдана. Тиихэдэ Турунтаево һууринда дүрбэн модоной зайда харгы хэгдэнэ. Заһабарилгын ажал 2023 ондо дүүргэхээр түсэблэгдэнхэй. Түсэлэй ёһоор, автомобилиин харгынууд шэнээр хушагдажа, автобусуудай буудалнууд, сфетофорнууд, харгын тэмдэгүүд тодхогдохо юм.Тиихэдэ Итанца голой хүүргэ һэльбэн шэнэлхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

«Бурятрегионавтодор» хүтэлбэри аукционой дүнгүүдээр барилга ябуулха «Фундамент» бүлгэмтэй гурбан жэлэй хэлсээ баталанхай. Гүрэнэй хэлсээнэй сэн – 253 саяһаа дээшэ юм.

Мүнөө уһанай урдаха хоёр сорго хэгдэжэ, харгын дэбисхэр бэлдэгдэнэ. Автобусуудай буудал баригдажа, гэрэлтүүлгын хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэнэ. Тойрожо гараха хүүргэ болотор харгы татагданхай. Хүүргэ заһабарилгын ажал 2021 ондо түсэблэгдэнхэй.

Фото: Буряад Уласай тээбэриин яаманай мэдээсэлэй албан