Ниигэм 24 sep 2020 494

​Алдар Цыденжаповай дурасхаалай үдэр Буряад Уласта тэмдэглэгдэнэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Тэгшэ арбан жэлэй саана, 2010 оной сентябриин 24-дэ Агын Буряадай тойрогһоо гарбалтай, Номгон далайн флодой матрос Алдар Цыденжапов баатарай үхэлөөр унаа һэн. 19-тэйхэн хүбүүн ами наһаяа гамнангүй, «Быстрый» эсминецтэ сугтаа алба хаадаг  348 нүхэдөө абарһан габьяатай. Уһанай томо онгосын машинна таһагта түймэр гаража, дэлбэ һүрэхэ байгаа. Алдар юһэн секундын туршада халуун галай дүлэн соо орожо, аюул усадхажа шадаа. Теэд өөрынь бэе аргагүй ехээр шатажа, дүрбэн хоногой удаа наһа барашоо һэн. Залуу хүбүүнэй алба хаажа дүүрэтэр, оройдоол һара үлэһэн байгаа. Алдар Цыденжаповта «Ородой Холбоото Уласай Герой» гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо һэн.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр, энэ нэрэ зэргэдэ Номгон далайда уһан дээрэ алба хаадаг нэгэшье моряк хүртөөгүй гээд тэмдэглэлтэй. Алдар Цыденжаповэй нэрэ «Быстрый» эсминецэй бүридэлдэ хэтэ мүнхэдэ оруулагданхай: үглөө бүри матросуудай дуудалга Алдарай нэрэһээ эхилдэг. Хүбүүнтэеэ уулзаха заяатай байһан 348 эжынэр Алдарай нэрэ дулааханаар дурсажа, зүрхэндөө хадагалжа ябадаг.

2019 оной сентябриин 12-то Алдар Цыденжаповай нэрээр нэрлэгдэһэн корвет уһанда табигдаа. Улаан-Үдэ хотодо геройн дурасхаалда «Ровесникам, ушедшим в бой» сэсэрлигтэ хүшөө бодхоогдоо. Хотын 57-дохи һургуулида Алдар Цыденжаповай нэрэ олгогдоо. 

Фото: Анна ОГОРОДНИК