Ниигэм 25 sep 2020 506

Улаан-Үдэ хотодо ниитын унаагаар ябаха сэн мүнөөдэрһөө дээшэлбэ

Энээн тухай шиидхэбэри Улаан-Үдэ хотын депутадууд сентябриин 16-да үнгэргэгдэһэн сессидэ баталһан гээд һануулая.

Автобусаар ябаха сэн анхан 20 түхэриг түлбэритэй байһанаа 24 түхэриг болобо. Трамвайгаар ябахадаа 18 түхэриг түлэхэбди. Нэгэ газарһаа нүгөө газар хүрэтэр сэхэ, харгыдаа байнгүй ябадаг автобуснуудай сэн 28 түхэриг болобо.

Улаан-Үдэ хотын экономикын хүгжэлтын болон аяншалгын талаар хорооной мэргэжэлтэд унаагаар ябаха сэн дээшэнь бодхоохо асуудал депутадуудай урда табижа, энэнь ехэнхи һунгамалнуудай дуугаар дэмжэгдэһэн байна.

Фото: ulanude.bezformata.com