Ниигэм 25 sep 2020 502

​​«Радуга» сэсэрлигэй эрхим дизайн-түсэлэй мүрысөөн Улаан-Үдэдэ соносхогдобо

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Һаяын сагта Улаан-Үдын «Радуга» сэсэрлиг hэльбэн шэнэлэгдэхэ гэжэ хотын зүблэлэй hунгамал Дмитрий Турченюк хэлэбэ. Тиигэжэ сэсэрлигэй эрхим дизайн-түсэлэй мүрысөөн соносхогдобо.

- Ямаршье ажалнууд мүрысөөндэ абтаха, ганса мэргэжэлтэй хүнүүдhээ бэшэ. Зурагууд, эскизүүд, гэрэл зурагуудай коллажууд. Түсэлэй байгуулгада олон ажаhуугшадай хабаадахань шухала, - гэжэ Улаан-Үдын 7-дохи тойрогой hунгамал хэлэбэ.

Эрхим дүн туйлахын тула түсэл байгуулагшад хэдэн ажалнуудые нэгэдүүлжэ болохо юм. Эгээл hайн ажалнуудые бэлдэгшэд урмашуулагдаха: 1-дэхи hуурида – 20 000 түхэриг, 2-дохи, 3-дахи hуурида – 5000 түхэриг.

Мэдүүлгэнүүдые октябриин 12 болотор «АТВ» телесубагай байшанда гү, али  [email protected] гэhэн сахим хаягаар эльгээжэ болоно.

Тодорхой мэдээсэл 210873 гэhэн утаhаар абажа болоно.

 

 

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан