Ниигэм 28 sep 2020 763

Буряад Уласай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй болбосоролой «IT-куб»гэһэн түрүүшын түб нээгдэбэ

Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ 18,6 сая түхэриг һомологдожо, болбосоролой түб байгуулагдаа

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй цифровой болбосоролой «IT-куб» гэһэн түрүүшын түб нээгдэбэ. Эндэ багашуул зургаатайһаа эхилээд, мэдээсэлэй технологиин һалбарида эрдэм мэдэсэтэй болохо. Тус түб байгуулгада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолнуудые бэелүүлхэ гэжэ байгуулагдаһан «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ мүнгэн һомологдоо.

Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ 18,6 сая түхэриг һомологдожо, болбосоролой түб байгуулагдаа. Шэнэлэгдэһэн байшанда мастерскойнууд, хатарай танхим, шатар наадаха болон IT-кубай зургаан класс ороһон байна. IT-кубай зургаан классайнь 3-иинь – шухала шэглэлнүүд, нүгөө гурбыень үхибүүд дурараа шэлэхэ аргатай. Нэрлэбэл, «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «VR/AR-разработка», «Алгоритмика и логика», «Программирование роботов» и «Программирование на Java». 

Сентябриин 29-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов IT-куб хүрэжэ, ажалтайнь танилсажа, сэгнэһэн байна.

- Табан жэлэй саанай энэ байшан эзэгүй һэн. Мүнөө ямар болоһыень харанабди. Тиигэжэ бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадажа, IT-кубай тоногжуулгада 13 сая түхэриг шүүгээбди. Эндэ IT-кубһаа гадна бусадшье кружогууд ажалаа ябуулха. Үхибүүдтэ һонирхолтой байха гэжэ этигэнэб, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Мүнөө болбосоролой түбэй бүхы шэглэлнүүдтэ 1000  тухай үхибүүд ябана, тэрэ тоодо 400-нь - IT-кубта.

IT-кубай багшанар Москвагай «Сколково» технопаркда, Миасс, Липецк, Екатеринбург, Казань болон бусад хотонуудта мэргэжэлээ дээшэлүүлһэн байна.

Бүхыдөө Буряад Уласта 2022 он болотор иимэ долоон IT-куб нээхэ түсэбтэй. 2021 ондо – Северобайкальск хотодо. 2022 ондо – Захаамин, Загарай, Хори, Зэдэ болон Мухар-Шэбэр аймагуудта. Барилгын ажалда федеральна бюджетһээ 115,8 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо.  

Фото: Анна ОГОРОДНИК