Ниигэм 28 sep 2020 505

​Буряад Уласта модо тарилгын намарай ажал эхилээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дээдэ Онгостойн Этнографическа музей болон «Снежинка» гэһэн санаар урилдаанай баазын хоорондохи дэбисхэртэ ой модо тариха хэмжээ ябуулгада хабаадаа.

- Бүхэроссиин «Ой хамгаалая» гэһэн акцида эдэбхитэйгээр оролсоһомнай шухала. Энэ ехэ хэрэгтэй хэмжээ ябуулга, тэрэнэй ашаар, гансашье хотын ойн ажахынуудта бэшэ, харин хүдөө нютагуудташье ойдо гамтайгаар хандаха, оршон тойрон байгаалияа гамнаха гэжэ залуушуулай анхарал хандуулна. Модо тарилгада хүнүүдэй олоор хабаадахада, байгаалиин баялиг аша үрэтэйгөө аршалхабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

 Олоной хабаадалгатайгаар модо тарилга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдээ. Эндэ ойн харуулшад болон волонтёрнууд үдэрэй туршада нарһанай 70 мянганһаа дээшэ сагдуул таряа.

Тиихэдэ Буряад Уласай Зэдэ, Ярууна, Хяагта, Аха,  Сэлэнгэ, Хори, Хурамхаан, Хэжэнгэ,  Кабанск аймагудта модо тарилга үнгэрөө. 2 саяһаа дээшэ модохонууд эдэ үдэрнүүдтэ таригдаа.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай үүсхэһэн «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ «Ой хамгаалая» гэһэн акци эмхидхэгдээ гээд тэмдэглэлтэй.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан